ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletหลักสูตร
bulletข่าวสารโรงเรียน
dot
dot
bulletการรับสมัครเรียน
การจัดการเรียนการสอน article

 

โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542  ปรัชญาของโรงเรียนหลักธรรมทางศาสนาและความต้องการของท้องถิ่น

มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาแบ่งออกเป็น แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 และ อนุบาลปีที่ 3

ผู้สอนจะนำสาระการเรียนรู้มาจัดในลักษณะหน่วยการสอนบูรณาการหรือเลือกใช้วิธีการให้สอดคล้องกับปรัชญาและ
หลักการจัดการศึกษาปฐมวัย สาระการเรียนรู้ถูกกำหนดเป็น 2 ส่วน คือ

1. ประสบการณ์สำคัญ เป็นะสบการณ์ที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านร่างกาย ด้านอารมณ์  จิตใจ  ด้านสังคม  ด้านสติปัญญา

2. สาระที่ควรเรียนรู้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวกับตัวเด็ก  บุคคล  และสถานที่ที่แวดล้อมเด็ก  ธรรมชาติรอบตัวเด็กและสิ่งต่างๆ รอบตัวเด็ก 

มีการจัดบรรยากาศภายในโรงเรียนให้สะอาดร่มรื่นมีห้องเรียน  ห้องประกอบที่เหมาะสมสวยงามใช้ประโยชน์ได้คุ้มค่า

หลักสูตรการเรียน
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส