ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletหลักสูตร
bulletข่าวสารโรงเรียน
dot
dot
bulletการรับสมัครเรียน
ประวัติโรงเรียน

โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส

ได้รับการแต่งตั้งขึ้น เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2525 ครั้งแรก ตั้งอยู่ ณ เลขที่ 80/211-213 หมู่ 5 ซอย 37 หมู่บ้านทิพวัล 1
ต.บางเมืองใหม่  อ.เมือง จ.สมุทรปราการ  มีเนื้อที่ 225 ตารางวา อาคารตึก 2 ชั้น เป็นโรงเรียนเอกชน ประเภทสามัญศึกษาทำการสอนระดับก่อนประถมศึกษา แต่แรกจัดการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลปีที่1 และอนุบาลปีที่ 2 รับนักเรียนชาย-หญิงอายุ 3-6 ปีจำนวนไม่เกิน 140 คน

ต่อมาปี  พ.ศ. 2543 ได้ก่อตั้งสาขา 2 โรงเรียนตั้งอยู่บนเนื้อที่ 100 ตารางวา อาคารเรียนจำนวน 1 หลัง เป็นอาคารคอนกรีต 3  ชั้น ตั้งอยู่เลขที่ 17 หมู่ 10 ถ.ปู่เจ้าสมิงพราย  ต.สำโรงใต้ อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ


วัตถุประสงค์

เพื่อจัดการเรียนการสอนระดับปฐมวัย  ซึ่งจัดตามหลักสูตรของสถานศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2546 เป็นการจัดการศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กโดยการเรียนการสอนมุ่งให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาทั้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญาอย่างเหมาะสมกับวัยมีจิตสำนึกในความเป็นไทย และให้มีความรู้พื้นฐานที่สามารถเรียนต่อในชั้นที่สูงขึ้นต่อไป           
Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส