ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletประวัติโรงเรียน
bulletหลักสูตร
bulletข่าวสารโรงเรียน
dot
dot
bulletการรับสมัครเรียน
หลักสูตรการเรียน


การจัดการเรียนการสอนarticle

 

โรงเรียนอนุบาลบุษยมาสจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยพุทธศักราช 2546 ซึ่งเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อเข้าเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

การจัดการเรียนการสอนมุ่งให้สอดคล้องกับแผนการศึกษาแห่งชาติฉบับที่ 9 พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช 2542 ปรัชญาของโรงเรียนหลกธรรมทางศาสนาและความต้องการของท้องถิ่น

 

มีการจัดหลักสูตรสถานศึกษาแบ่งออกเป็น แบ่งออกเป็น 3 ระดับชั้น คือ อนุบาลปีที่ 1 อนุบาลปีที่ 2 และ อนุบาลปีที่ 3

หน้า 1/1
1
[Go to top]Copyright © 2011 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลบุษยมาส